YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

viernes, 28 de agosto de 2009

El primer mapamundi Català


Despres d'estar molts anys en l'anonimat, tots els estudiants descobriren que va ser Jehuda( o Jafuda) Cresques el que en 1375 (encara que molts el daten en 1381) va fer possible este mapa.
El mapa es obra del judeu Jehuda Crespues ( 1350-1427), encara que l'autoria d'este podria recaure sobre son pare Abraham que moriria en 1387.
Molt ha plogut des de eixe temps. molt tingue que passar Jehua, que despres de adoptar el nom cristià de Jaume Riba (Jacovus Ribus en llati), va ser provablement el mes famos cartograf de l'Escola Cartografica Mallorquina, i posiblement en 1420, per que aci n'hi han varies hipotesis sobre atre Jaume Riba mort en Barcelona l'any 1410, va ser el primer director de l'Escola Naval de Segres.
Els estudiosos es basen en documents dels reis aragonesos, en els que el Rei Pere IV i Joan I atribuixen esta obra a Araham i Jafuda Cresques, de Palma de Mallorca, als que paguen 150 florins d'or d'Arago, i 60 lliures Mallorquines. Pero el rei Joan I li va regalar este mapa al seu cosi Carlos VI rei de França. Per lo que en 1381 li encomana un segon, que serà entregat an 1389.
Pero el parador del segon, es hui desconegut. Existixen per tant, un mapa que s'adapta mes als colors originals en la Biblioteca Nacional de Paris, i atre, que presenta certes alteracions en la biblioteca Nacional de Madrit.Tambe existix una copia d'este ultim en Barcelona.
Durant molts anys, es va creure, que este mapa era el primer en incluir la rosa dels vents, pero existix uno reconegut com la Carta d'Angelí Dolcert, firmat en Mallorca, i datat en 1339, a on apareix esta rosa, encara que soles indica el Nort. Per atra banda, el mapa te curiositats, com per eixemple les senyeres, o banderes que determinen cada lloc.
Aixina podem vore com el Regne de Mallorca, adopta una senyera patida en quatre quadros, en dos apareixen les dos barres d'Arago, i en atre dos apareix sobre fondo blau , lo que podria ser un castell en tres torres, encara que el dibuix parega mes be un tredient. En atra senyera, mos trobem en que Valencia, com a Regne tambe, acollix les dos barres d'Arago, emblema real marcat en els furs, i gastat fins a temps de Pere II. Pero lo mes extrany, es que si mos fixem be, en el plano superior, despres d'atravesar l'Ebre, mos trobem en una bandera curiosa, Partida tambe en quatre parts, podem vore com en dos quadros apareix les dos barres d'Arago, i en les atres dos sobre fondo blanc, apareix en roig la creu de Sant Jordi (es curios, sempre m'han dit que la patrona dels comtes de Catalunya era Santa Eulalia, i la seua creu)
Una chicoteta resenya, sempre m'he
preguntat, per que tant Mallorca, com mes tart Valencia foren guardonades en la franja blava, senyal de victoria i honor, en canvi Barcelona, o mes tart Catalunya mai ha tingut en el seu poder este guardo aragones que tant honra als millors i mes lleals llocs de la corona. ¿No sera (dic yo) que els contats, o mes tart Catalunya, mai foren tant lleals, ni tant importants com hui en dia volen fer creue?
Pero anem al mapa, es de sobra conegut, que els judeus, eren uns grans cartografs i que d'entre ells els mallorquins foren els mes famosos.
Per tant resulta mes que curios, que en aquells temps, els mes famosos cartografs mallorquins foren encarregats de fer un regal per al rei Carlos VI en eixe tem
ps infant, i poc despres d'un atre per al propi rei Joan. Que ademes, si seguim les inscripcions, podrem vore i reconeixer que està en mallorqui el seu text (les formes Sa en conte de La son caracteristiques mallorquines) El mateix mallorqui que ya gastava Ramon Llull, i que damunt de ser fet en Mallorca, va ser fet per mallorquins.
Soles me queda una
pregunta, ¿per que collons este mapamundi es català? si en ningun moment apareix este dat, i per contra en ningun moment ha segut manossejat per catalans, llevant d'este ultim sigle en el que miraculosament Catalunya s'ha convertit en dines de tots els espanyols en el melic del Mon.
Anem a tindre trellat, i anem a dir a les coses pel seu nom. Que encara que els politics mallorquins vullguen que siga en català en lo que s'expressa el poble que l'ha votat, a ningun espanyol se li ocorreria mai dir que el tango va ser un invent espanyol.
Llavors el mapamundi, es el primer, i es MALLORQUI.
Com este atre que es l'unic en lo mon de moneda, i que està datat en 1450, en Mallorca, naturalment.

Crec oportu, dedicar-li este articul a Mikel Garau, un mallorqui, que lluita per la llibertat de Mallorca i del mallorqui, o Baleà com voste vullga mestre.
Espere de tot cor que tingau sort en la
Defensa sa tevo llengo!

0 comentarios :