YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Fugir cap avant

En economia, per als que com yo no son massa entesos, la fugida cap avant es dona quan les coses van mal, i en conte de retirar-te o buscar noves solucions, seguixes fent, inclus en mes força, lo mateix, per a vore si aixina es soluciona tot. Molts veem aci, com a eixemple les famoses pelicules de “Las Vegas”, a on l'artiste sol jugar-se tot a un número en acabant de tindre una nit pesima.
Se, que a hores d'ara molts pensareu, que te que vore aço en Valencia, pero per desgracia, hui vaig a intentar ensenyar-vos realment que està passant hui en el nostre Regne.
En acabant d'uns quants anys (llegislatures diria yo) enganyant al poble valencià, el dd s'acostà a les eleccions de maig de l'any passat en una plantilla plena d'imputats, que el feren perdre part d'eixa majoria absoluta que tan contents estaven de conseguir. Una majoria, que en la major part dels casos estava representada per un bon grapat de valencians, que assustats per la possible unio dels partits catalanistes, i en acabant de vore com casi tots els partits valencianistes morien o eren retirats de circulacio pels seus presidents, es quedaven orfens de vot. Pero, un fet marcaria este maig pesim, per a benefici ademes del dd. El propi Tribunal Superior de Justicia del nostre Regne, ordenava el tancament de tots els repetidors illegals de “TeVen3” en el nostre Regne, per considerar illegal la seua emissio, i per considerar, que no es competencia de la Generalitat de Catalunya l’emetre una televisio regional fora dels llimits de la seua regio. Noticia que saberen vendre molt be, novament, els chicons del dd. Que no tardaren en tornar a eixir al carrer en la seua senyereta de plastic per a tornar-se a autoproclamar els mes valencianistes. Inclus recorde, en pesar, com el propi Camps (al que yo pensava que la seua retirada del dd seria en acabant de dimitir la gavina) en unes declaracions en plena campanya, quan es demanava, en el Consell el seu cap per la presunta implicacio en el cas Gürtel, dia en un acte emotiu: "yo me acojo a la Senyera y los ciudadanos para luchar por esta tierra". Com podeu vore tot un acte emotiu que, acompanyat del tancament de les emisions de TeVen3 i la desfeta dels dos grans partits valencians (no vaig a entrar ara en si Miralles se n´ana al dd o si Sentandreu va fer no se que) li va valdre a Camps per a tornar a revalidar el titul en la presidencia. Una presidencia que es va vore truncada no mes 29 dies mes tart, quan va tindre que dimitir deixant-mos com a repost a l'actual president Alberto Fabra, al que no li valencianisarem el nom, perque tampoc s’ho mereix, i perque com mai l'he sentit parlar en valencià, puix igual pensa que soc un radical que vol fer-li mal al seu ilustre nom.
 Pero els valencians començarem a despertar, i a ningu li agradà massa que un home, que estant d'alcalde de Castello, i ans de les eleccions no tenia cap repar en dir que ell volia que es tornaren les emissions de "TeVen3", i que durant la seua alcaldia, ademes de cedir un local i subvencions al IEC, i va recolzar la proposta de fer BIC les Bases del 32, mos governara, i damunt sense haver-lo elegit ningu per a tal designi.
 Pero mentres, alla en el Nort, CIU feya un pols a l'Estat Espanyol i anunciava un referendum per l'independencia en Catalunya, lo que li va fer alvançar inclus les eleccions. No sense ans enviar una forta cantitat de diners als seus camarades valencians, sobre tot al seu Virrei en Valencia, i de pagar sucosament als diaris i mijos de comunicacio afins.
Pero no sempre les coses ixen be, i d'una forma desastrosa, CIU perdia no soles la majoria absoluta, sino tambe el recolzament d'una part important dels catalans, deixant-lo soles davant el perill, i enfront d'una manada de hienes que demanen eixe referendum per a l'independencia total de Catalunya.
 En Valencia, i per al dd, les coses no anaven millor. Assustats pel mes que eminent renaiximent politic valencià, el dd començà a comprar als pocs "valencianistes politics" que quedaven, ficant-los a tots dins de la Direccio General de Desenroll Estatuari i Promocio de l'Autogovern, que presidix Miralles. Pero aixina i tot, el valencianisme cultural, politic i social s'agrup`i va constituir la Convencio Valencianista, que des del seu inici comença a agrupar cada volta a mes gent i comença a fer-se vore per mes llocs. Casi al mateix temps naix Renovacio Politica, un nou partit valencianiste, que encara que no forma part de la Convencio demostra que no tot es dd, i que el valencianisme està cada volta mes viu i mes recolzat per tots els sectors de la nostra societat.
¿Quina papereta se li plantejava novament al dd?

Com per art de magia, el dimecres de la semana passada, es feya publica la sentencia del Suprem, sentencia que fon escampada esta semana pel archisubvencionat pels regims dictatorials La Vanguardia, que en el seu afany de protagonisme, declarà que les emissions de “TeVen3” en Valencia no son illegals, segons el propi Suprem. Cosa que no es del tot certa, puix la mateixa sentencia anula les sentencies del Tribunal Valencià, pero remarca que per a poder ser llegals les emissions, "En análogos términos se pronuncia el vigente artículo 40.4 de Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual (inaplicable  ratione temporis al presente litigio) a tenor del cual "la emisión del servicio público de comunicación audiovisual  por  ondas  hertzianas  terrestres  de  una  Comunidad  o  Ciudad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio, y exista reciprocidad." Deixant ademes, que les emissions de TeVen3 per satelit (ara que ya no ne te) i per Internet (no se si encara funciona la plataforma) poden ser vistes en el nostre Regne i en qualsevol part del Mon, sense censura.
I es aci a on incomprensiblement, el nostre president, en eixe caracter tan seu, i mostrant aixina la seua personalitat, primer diu que està dispost a negociar la reciprocitat i mes tart, ix dient que denunciarà i tancarà totes les emissions terrestres que s'emetixquen en qualsevol part del nostre territori. Mentres, els negacionistes politics, es feliciten pel conseguit i fan els seus comunicats com si d'una guerra es tractara, com si no existiren mes problemes reals en Valencia que no foren les emissions de TeVen3. En el Nort a part, s'ha guanyat un poc de temps; CIU ha demostrat que tambe es pot dur be en el dd, i li ha donat un poc de presa a ERC per a que es decidixca. I aixina i tot, tots seguixen fugint cap avant, oblidant que esta volta, inclus fent-ho en mes força, inclus conseguint guanyar juïns sense importancia o inclus volent fer creure al poble que ells defenen el nostre Regne, el poble valencià ha despertat, ya coneix qui s'amaga baix de cada capa i no està dispost a que l'ultradreta catalana i castellana seccessione mes el nostre territori i el repartixca entre elles com si d'un pastis es tractara.
No es la solucio fugir cap avant, senyors negacionistes, ya no servix per a res negar lo innegable, ni manipular de nou l'historia. Puix l'historia es aixina de caprichosa, i quan u manco es dona conte, ix i torna a sorprendre a tots en la veritat i en la justicia.
¿Que diran de vostes els llibres d'historia d'aci uns anys quan vostes ya no els controlen i siguen escrits per gent normal que unicament  busque mostrar la realitat? De mi espere que no diguen coses massa roïnes. Pero ¿i de vostes?


NotaEl negacionisme es la distorsio illegítima del registre historic de forma que certs events apareixquen de forma mes favorable o desfavorable, segons convinga en cada moment.

0 comentarios :