YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

domingo, 5 de junio de 2011

La certea d'un orige manipulat

Durant molt de temps, el pancatalanisme ha gastat com a dogma uns certs estudis fets per Sanchis Guarner i Alvaro Galmés de Fuentes. Estudis per a demostrar el catalanisme del nostre orige, o millor dit, la suplantacio vixcuda en la Valencia Jaumina del seu parlar netament arap, pel cut català.
I es aixina, com estos i atres tants estudiosos, s'han inventat un dogma, que hui en dia es practicament l'unic raonament possible dins les aules per a entendre nostra societat.
¿Pero estem folls? ¿Com es possible este replantejament en cervells del sigle XXI? ¿O es que foren els catalans Jauministes els que inventaren el metodo del Home English(apren a parlar en poques semanes) per al català?

En fi, yo tinc que dir, realment, que m'apassionen els treballs de camps de Guarner, sobre tot els que va mamprendre junt a Francesc Borja Moll i Rodriguez Castellano Espinosa, per a la creacio del Atlas Lingüistico de la Peninsula Iberica (ALPI) , i dirigits per Tomas Navarro Tomas. Estudis que vullc repassar un dia en tots vosatros, pero que desgraciadament pel meu temps, no conseguixc fer-ho mai.

Pero tornem a lo que anavem. Sanchis Guarner,Joan Fuster, Galmés de Fuentes i molts atres mes, des de dins o des de fora de les fronteres del nostre Regne, s'han propost demostrar que la llengua parlada en valencia es la catalana, per que fon esta llengua la que dugueren els repobladors catalans. Una teoria tan falsa i en tan poc fondament que Ubieto va desmentir d'una plomada simplement rellegint el Llibre del Repartiment i contrastant-lo en el de Avehinaments. Per a acabar descobrint com tots sabem que "la masa de población que viene a repoblar Valencia representa tan solo un 5%. El 50% son aragoneses y tan solo el 12% son catalanes (Ubieto. Valencia: Introducción histórica)".
Pero tenint com tenim hui en dia estos estudis i els d'Ampar Cabanes, se seguix incidint en que aixina i tot els català fon dut ad este Regne pels conquistadors, arribant fins i tot a parlar d'un romanç catala per a designar la llengua en que foren escrits els Furs.

Per a explicar la catalanitat dels Furs, Sanchis Guarner i Albaro Galmés, marquen uns traços divergents entre el mossarap i el valencià prejaumi o migeval que son:

1) Manteniment dels diftoncs llatins AI, AU i, per tant l'absencia dels processos reductius AI>e AU>o. Ficant com a eixemples (Bocairent i Moraira).
2) Diftongacio espontanea de E(>e), O (>ue) breus del llati (Pedruelo,Fuexca).
3) No palatalisacio de la L- llatina (Liret, Losa)

A lo que Penyarroja contesta per mig d'una aportacio documental molt extensa invalidant els eixemples esposats:

1) El mossarap valencià era una llengua moderna i no arcaica, que va arrematar les reduccions dels diftoncs llatins, com mostren abundosos eixemples: Petrer, Pedreguer, Canterer, Ferrer, Morella, La Llosa, etc. Els eixemples de Galmés o Guarner no representen la fonetica propia romanç, sino el tractament arabic de les veus del romanç.
2)El valencià no coneixia, a diferencia del casellà, la diftongacio espontanea de E,O breus llatines: Serra, Morella, Alpont, Abinhorta... Les poques formes argüides per a eixemplificar la suposta diftongacio no tenen validea: el toponim Fuexca no existix, si no que es una llectura errada en conte de Sueca, toponim d'orige arap i, per tant, inadequat per a l'estudi de l'evolucio al valencià des de el llati; el llinage Pedruelo arreplegat en el Llibre del Repartiment no representa la pronunciacio valenciana, sino que es una modificacio arbitraria de l'escriba aragones que redactà el registre 7 per a acomodar a la seua pronunciacio, com en molts atres casos, un nom de fonetica no aragonesa.
3) El mossarap valencià si palatisava la L llatina. El fet de que apareguen en fonts llatines molts toponims escrits en una sola L s'explica per culturisme dels escribes. De fet, fins en una epoca tan tardana com el sigle XV documents llatins que representan noms catalans escrits en L inicial i nungu dubta que en eixa epoca el catala ya dia llengua i no lengua. En sentit contrari, apareixen en la documentacio valenciana diversos noms en L palatisada- Allobrecati, Allediri-, incloent eixemples de fonts araps que, transgredint de manera conscient les normes ortografiques de la llengua arabiga, escriuen lam en tasdid, equivalent a una doble L, per a representar el so palatal valencià de paraules com Lliria o Llobregat.
I es que si Sanchis Guarner haguera repassat encara que fora una volta els Furs (cosa que li discrimina inclus el seu director de Tesis Ubieto ( “LAS PROVINCIAS” EL 29-09-1984 ) no haguera parlat mai d'eixa forma, puix en els mateixos Furs, que ell reclamava com a escrits en català, en el punt E de les pastures e del vedat mes concretament en el fur 1.2.3 podem llegir "Cavaler ni altre no pusque fer vedat en alcun loch dintre los térmens de la ciutat ne del regne sens nostra licèntia e sens perjudici d'altre. Mas pusque ber boalar covinent segons la valor e la granea de la vila en la qual aquel fer volrrà." Lo que segons les afirmacions de Guarner, mai podria haver segut català, puix no palatalisa eixa L de cavaller, lloc, ni llicencia. Quantes contradiccions, ¿no senyor Guarner?

Pero parlant del Furs, que sense dubte son un gran punt de discordia, voldria tirar yo una pedra a l'aire. Puix despres de repassar varies obres i els mateixos Furs, he vist alguns punts o algunes senyes que els dits "estudiosos o investigadors" han omes, tampoc vaig a dir com recriminava en son temps voluntariament, pero es curios que tots ells ho hagen fet, ¿no?. ¿I sempre les mateixes?. Anem a vore.

Llegits els Furs, u se pregunta certes coses sobre les Costums i els Furs, tenint ad estes primeres com les desenrollades en 1239-40, que no serien nomenades com a Furs fins a 1251 quan el mateix Rei Jaume I declara que els juges s'agarren ad ells nomenant-los furs possiblement inspirat en el nom que rebien estes lleis en Arago. Seent la primera Custum datada en Xativa el 21 de març de 1238 en que se crea la Cambra dels Jurats de Valencia, que suponia una oposicio al poder de la noblea Aragonesa i Catalana que pretenien impondre els Furs aragonesos i els "Usatges", respectivament ("Usatges" que serien recopilats i formats en Constitucions en 1283, curiosament 22 anys despres de que foren traduïts els nostres Furs ¿per que, no estaven recopilats per al public? ¿En quina llengua estaven escrits?) ; i els Furs, entenent estos als que seguiren a partir de 1251 fins el Real Decret de Nova Planta:

¿Per que Jaume I crea les costums en 1238 en Xativa? ¿Quin va ser el fet decisiu per a que quan encara no havia acabat l'any de la Conquista de Valencia el mateix rei tinguera tanta presa en canviar les lleis?

Pot ser aço puga servir per a comprendre millor certes coses. Ya que sense menysprear als seguidors del Rei i a tots eixos prohoms que des de el principi ajudaren al monarca en la conquista del nou Regne, molts dels cavallers que s'encaminaren ad ella ho feren per arreplegar riquees que no tenien en les seues terres, i la majoria no estava disposta a quedar-se aci deixant les seues terres i possesions que tenia en atre lloc.
No se gens d'estranyar que els cavallers que pogueren, una volta conquistada Valencia canviaren les seues possessions valencianes per un preu que acordaven en els seu antic amo, o en atre que oferira mes. I aixina ho contava el mateix Rei en el seu testament.Explicat en Historia de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia de Escolano aumentada per Juan B. Perales en 1887, a on en el Tom III en la pagina 11 se pot llegir “Ninguno de estos compromisos quisieron cumplir sin embargo de sus ofertas, los mas de aquellos caballeros.

Lejos de hacer cultivar sus haciendas como el rey les encargara, en pro de la riqueza del país y de su propia fortuna, muchos de ellos abandonaron los campos, bien por falta de colonos, bien por verdadera negligencia, ó también por la distancia que mediase entre el predio y la ciudad, y la falta de garantía para la seguridad personal, en aquellos tiempos en que moros y renegados levantaban cuadrillas de bandoleros, atacando indistiniamenlea los vencidos y vencedores.


En consecuencia de estas ú otras circuntan-cias, fueron cnagenadas muchas haciendas que servían de molcstía á sus dueños, y regresaron á sus tierras con el producto de la venta que juzgaron de legitima adquisición, como el fruto arrancado ala conquista. Otras fueron trocadas entre sus propietarios, conforme á sus miras v conveniencias, sin cuidarse de los mandamientos del rey, que profesaba gran cariño v deferencia á la ciudad conquistada, y cuidábase detenidamente en estudiar y redactar una constitución perfecta y durable para el mejor gobierno de la ciudad y su reino. Así, que al regresar don Jaime á Valencia después de la conquista, y cuando proyectaba su expedición á Játiva para rescatar d cinco de sus caballeros cautivos en aquella ciudad, tuvo el disgusto de encontrar á Valencia despoblada de caballeros, no quedando en ella mas que aquellos hidalgos nobles de segundo orden que carecían de patrimonio en su tierra, y aquí llevaban el titulo, como queda expresado, de caballeros de conquista.


Así lo refiere don Jaime cuando dice en su testamento que solo habían quedado en Valencia algunos de los caballeros que no tenian heredamiento en Aragón ó en Cataluña En paraules, o millor dit escrit pel Rei en Jaume I se pot llegir en el seu testament”Cuando volvimos á Valencia, de los caballeros que dejamos muy pocos hallamos, porque no habian quedado en Valencia sino algunos que no tenian heredamientos en Aragon ó en Cataluña. tret del testament original, redactat en llati en Barcelona en Novembre de 1241, per Rafael Marti de Viciana en la seua Cronica de la Inclita y Coronada Ciudad y Reino de Valencia.


¿No resulta un tant curios, que justament en Xativa i despres del rescat d'estos cinc cavallers el mateix Rei comence a fer les Costums valencianes i comence ademes per invalidar els furs d'Arago i els "Usatges" de Barcelona fent dels Costums al igual que faria en 1239 en l'Iglesia valenciana i sobre el Regne un ent independent del restant de la Corona d'Arago?
¿Podria haver segut justament este fet (l'abando del cavallers) el detonant per a que el mateix Rei fera estes coses?
Realment me pareix que sí, es mes, si analisem els mateixos Furs, en la recopilacio Llatina, podem trobar numeroses paraules que llunt de ser llatines son mes be valencianes llatinisades segons els experts que les han estudiat, estes per eixemple son les arreplegades pel decà de la RACV Vicent Lluis Simo i Santonja, paraules com bigam, cequia, logueriun, herbe, bara, embuto, caficium, arroba, seda, canem, panses, farina, almudazafiam, carniceria, bascalmis, pannis et fustameis, mescla, lanquet, burel, stamfort, rebol et pelades, borra et ripell, capdellis, marfregarum, llansoli, tovayles, stopa, savacequies, brasallos, sucre, caixa paperii, arrocium, mantega, conilli, cotho, mel, regalicia, Choure, alquena, hacer, estany, sosa, alquitra, tot drap de color, draps blancs de Noarbona, tela de Rems, caval, muli, multons, canem filat sive obrat, nous de xarch, manechs d'axades, destrals, estores despart, cebes e tota ortalicia, yaules, cingles, cabestres, cayrats et tota fusta, forques, corbellots, morteri de terra, aguyes, cedaz, batafalue, cabrits, pecia de tela, pecia de pigot de Castela, albufera, canters, teulas, faneca...
Pero ademes, d'aço, el mateix rei introduïx en els furs elements nous per a la corona Aragonesa, elements que eren gastats ans per la mateixa poblacio valenciana com son l'any de Plor, l'escreix o l'aixovar.

Germà Colom en sa obra Furs de Valencia (iniciada en 1970 juntament en Arcadi Garca), en el volum IX presenta un estudi filologic en el que apareixen mots valencians com marjal, almargals, terres caliuoses, sequies mares i filloles, braçals, alfalfeç, alqueries (¿a on estaven les masies?), adacça, paniz, almodi, orons, barcelles, açochs, almonedes,trapigs, canyamels, albuferes, fotges, terrenys scaliats, foya o foyes, estremeres, albellons, tarquim, algepç, roinoses, trabucances (no enderrocaments), barabdats, bescalms, boxart, collerats, collera, a soles, saber mal, vespra, returar-se, rabera, dula, rampellar, rampellament, sacrament, agermanada, germania, ledesme, pleit-pleyt-plet, enagar, tro...
Pero crec que per a poder realment comprendre estos Furs i sa idiosincrasia, respecte als demes, soles n'hi ha que mirar en els mateixos "Usages"que foren escrits en llati fins que en les Corts convocades en Barcelona per Ferran I en 1412, presentaren una demanda per que estos foren traduïts tots en catala, aprovada s'encarregaren de la traduccio els juristes Jaume Callis i Bonanet Pere, seent completats i revisats per Francesc Basset i Narcis de Sant Dionis. I editades en forma de Constitucions.
Encara que es cert, i per aixo dec de dir-ho, que existixen certs "Usatges" redactats en Catala(romanç es lo que diuen) en 1281(vint anys despres de que foren traduïts al valencià (romanç tambe) els nostres Furs) guardats en el Museu Episcopal de Vic pero no existix cap privilegi per a sa traduccio (com va ser el cas de Valencia) fins a 1412, editats en 1413.

Ara qui vullga que traga sa conclusio, yo ya tinc clar quina es la llengua dels Furs Valencians i sobre tot sa idiosincrasia font als Aragonesos i als "Usatges" de Barcelona.
Per cert, vos deixe un regalet a vore en quina llengua esta escrit este Fur de Jaca.Fonts:
Cristians valencians. Leopoldo Penyaroja. Valencia 1995.
Atlas lingüistico de la Peninsula Iberica. Tomás Navarro Tomás. Ed digital.
Romanços humanistics Vicente L. Simó Santonja. Valencia 2008.
Las Provincias 29-09-1984
Los Usages catalanes. Antonio Pastor Ahijado. Universidad Computense de Madrid. 1998
Fonaments cientifics de la Llengua Valenciana. Miquel Àngel Lledó. Valencia 2009
Historia de la insigne y coronada Ciudad de Valencia. Escolano. 1887
Cronica de la Inclita y coronada ciudad y Reino de Valencia Marti de Viciana.
Furs de Valencia. Germà Colom.Valencia 1995

16 comentarios :

 1. Marquesat dijo...

  Homeeee! jo esperant ahi despres de les eleccions a vore les conclusions q trauries... et vaig dir q em burlaria de tu despres de eleccions pero esq em sap mal i tot xe! Jo crec q ja et quedarà prou clar qui son 4 gats, i qui puja i qui baixa...(ho dic perquè en una ocasió em vas dir que el bloc baixava i tal...) fins i tot ERPV ha tret mes vots que vosaltres! i aixo q pintaveu el nom del partit en els cartells jajajaja.

  Be, se vos ha acabat el xollo, sentandreu arruinat i vosaltres sense paraeta.

  Fins la pròxima amic.

 2. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Desgracadament, Marquesat t'enganyes i molt.
  El valencianisme ha votat al PP encara que te sapia mal, i mi tambe. I aixina mos va, de moment mos lleven la llinea en Catlencià, en conte de fer-la per fi en valencià.
  Pero tu seguix aixina, que vas molt be.
  Per cert, com t'he dit sempre yo soc valencianiste i vote en clau valenciana, mai he dit que fora de ningun partit, i de moment no ho dire.
  Si mal no recorde te vaig dir en son dia, que quan ho tinga clar, el primer en sever-ho series tu.
  En quant a Sentandreu, es una llastima, la veritat, es un home lluitador, pero no ha sabut vendre's.
  Per cert, pel Marquesat he vist que teniu ................................. 0 regiduries, ¿no?
  Ni canviant l'alcalde en dos pobles ni quedant-se soles Carmen heu conseguit passar-los.
  Ni en els diners que heu arreplegat via CIU, ni en la propaganda extra del Levante dient-vos valencianistes.
  En fi, soles dir-te que no te confies, igual aço es el principi d'una cosa que està per vindre.
  No vos confieu ;)

  Ah, i enhorabona, que no tinc rencor, els bons politics son sempre els que saben enganyar a l'electorat, ho haveu fet molt be.

 3. Marquesat dijo...

  Ui! masa coses saps tu! jajaja

  pero be, he deduit q eres d CV mes q res perq has criticat al PP i si no m'enganye a UV... i si eres blavero i votes "en clau valenciana".... blanc i en botella: llet.

  Per cert, ni estic afiliat a ningun partit ni res paregut, només m'alegre dels resultats de partits amb els que simpatitze.

  Respecte a Alfarb, be... no se si hauras pasat per eixe poble, pero crec q hi ha prou coses que arreglar, la tia s'ho monta molt be perque sap masa be com es la gent i no li fa vergonya fer certes coses...

  M'han dit q hi havia un tio de CV a les eleccions d'alfarb! que posareu llista fantasma d estes vostres, en 9 tios d fora, a vore si arreplegaveu algun vot per a subvencions... be, 2 vots no està malament. 1,20€ q s'emporteu!! jajajaja el pobret xic este q enviareu no te ni x a un trist sopar.

 4. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Si,Maquesat, es de veres se moltes coses, mes de les que te penses.

  En quant a la teua deducio, dir-te que yo mai he criticat a UV, no soc blavero, els blaveros son els que defenen el blau dalt de la quatribarrada(Bloc), yo defenc la Real Senyera Coronada que es una cosa diferent, sobre tot pel roig transversal que separa el Blau i la ¨Corona de les barres dels reis d'Arago.
  I blanc i en got, pot ser horchata,que encara que moltes llets tambe venen de la chufa, no crec que tinguen el mateix gust ;) pero clar com sempre recurrim a les adages castellanes, mos passa lo que mos passa.

  En quant a lo del representant o dels representants de CV d'Alfarp, vaig a dir-li que t'escriga ell personalment aci, si vols, aixina que t'aclare certes coses, que igal tu que tant vols saber sobre el teu poble no saps, i ell te les pot aclarir.

  Sempre t'he dit que tinc molts amics, i molts d'ells en el valencianisme, per lo que parlare en Victor (president JJCV) i que me diga qui es o són els que se presentaren per Alfarp, i que t'ho aclarixca ell personalment, donam un ratet ;)

 5. Marquesat dijo...

  OK, ja em contaras tu o ell... perque aixo de fer llistes en gent q no son del poble... un poc raro si que es. Ara, que no em diga que eren xaleteros de la zona de l'Aalmaguer perque no m'ho crec! primer perquè es impossible que hajen 9 persones de CV en una urbanització d'un poble de 1500hab. i segon perquè només han tret 2 ridiculs vots.

  Si ho fan per les subvencions ho comprenc, però no deixa de ser trist i una putada en cas que havera tret concejal, mes que res perq no son del poble i no tenen ni idea de res.

 6. Anónimo dijo...

  jejeje tot lo que pot rebatre la naziencia pancatalanista de marquesCAT a l'articul que desmonta les seues teories de forma tan magistral es un comentari sobre el triumfo del catalanisme en les ultimes eleccions. Triumfo que sols ha segut possile baix el disfras de valencianisme, puix com a valencianistes s'han presentat tant els catalanistes de compromis com els catalanistes del pp, enganyant al seu electorat.
  Un abraç del teu germà adlerta. Ya raonem per atre puesto germà. Norabona per l'artícul. Es impressionant.

 7. Nacho Oliver dijo...

  Bona nit a tots.
  Primer que res vullc donar-te l'enhorabona per l'articul, Jose.
  Que per cert Marquesat no es de cap partit.
  Mira Marquesat, mes que te pese soc de Alta Mar, d'a on la gasolinera, per si vols mes senyes.
  Crec que es enfront de la Falaguera, ¿Pot ser? A vore si me fas tu com Fidel, el del Chato, que me deya que no me coneixia de res, i que era de fora... En la de voltes que l'he vist jugar a les maquinetes en el Virginia (Catadau) i en la Tasca (Llombay), pero ell no me coneixia, clar.

  Mira, me vaig presentar per Cv per que veïa que feya falta un canvi en Alfarp, un poc d'orde, i com no tenia gent coneguda, puix vaig cridar a una companyos de grup que me deixaren els noms. Total, com a maxim anava a ser el punt en discordia. ¿Saps tu quantes firmes fan falta per a crear un partit? ¿El vostre l'heu fet tot de firmes del poble o heu tengut que fer firmar a gent de fora?
  Vaig fer un erro, ho se, no publicitar-me en els chalets, tampoc volia fer una revolucio.
  Pero tinc que dir-te una cosa, m'han negat l'opcio de fer un mitim, que per lo vist haguera segut un ple jajajaa.
  La netejadora venia darrere meua quant anava casa per casa i coche per coche repartint propaganda electoral (quina censura).
  I m'han negat les papeletes i els sobres, per lo que no he pogu tampoc enviar-les a les cases, com heu fet vosatros. El dia de les votacions tots duyen el sobret en les mans, manco dos jajajaj.I me varen convidar a dinar, per a fer un primer contacte. Per lo vist no tots pensaven que m'anaven a votar soles dos, ¿no?
  En fi, aixo es la meua experiencia politica en Alfarp, ¿Content?
  Hui, me s'oblidava, ara soc del Soe, igual anem junts d'aci quatre anys jajajaj.
  Arrea cochero

 8. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Gracies Nacho i un abraç.
  Per cert, Marquesat, del Soe mai he parlat mal, ¿no?
  Igual tambe soc del SOE :)
  Ademes, si mal no recorde, crec que va ser en Llombay el partit socialiste independent va manar durant un temps.
  Eixos crec que foren els que quedaren dels valencianistes socialistes que tiraren al carrer Lerma, Ciscar i companyia gracies als diners de Catalunya i l'ajuda de Felipe Gonzalez.
  Huy si yo te contara...
  En fi, ara que ho tens clar, si vols pots opinar sobre l'articul ;)

 9. Marquesat dijo...

  Home pero jo no puc deixar aço aixina xe! jajaja

  Anem a vore, No soc de cap partit? ho dius com si saberes qui soc... be deixem-ho correr.

  Quan parles del "nostre" supose que parles d'Iniciativa. Be, si no menganye, gent de fora em pense q no hi havia cap, i firmes molt menys, estic molt ben informat d'això que et parle i les firmes son totes de gent del poble.

  Per a continuar, ningun partit ha fer mitins al poble, per censura del PP, està clar. Por lo q es por, jo crec q realment la tenien els Peperos que eren els unics als q podia afectar una tercera llista.

  Una altra cosa, el pp tampoc va donar sobres a la gent d'Iniciativa, hagueren d'anar ells mateix a carlet a buscar sobres, no parles tant sense saber, fes el favor.

  Que mes que mes....ah! no se qui anava llevant els vostres paperets (que, per cert, molt bones propostes per al poble portaveu, si senyor!), et puc assegurar que ningú d'Iniciativa ho va fer, si no vols no t'ho cregues, pero el fet de presentar-se CV afavoria a iniciativa en un principi.

  I ja no se si em deixe algo... be si, que no tenies prohibit anar casa per casa deixant propaganda en les bústies, com fan tots els partits, no es delicte!!

  Bo, a les pròximes, mes!

 10. Anónimo dijo...

  Soc adlerta. Home MarquesCAT aci en el meu poble el bloc a presentat candiadtura alguna volta i del poble no era ni el primer.
  http://actualidad.abc.es/elecciones-2007/municipio/Valencia-Valencia-Manises/11-46-159

  Te pose l'enllaç per si vols vore els vots que traguereu.

  Per cert estudia un poquet . Les busties estan en les esglesies.
  Bustia diu jajajaja . ¿será Bestia el tio? jajaja.
  Estudia burrot estudia. I no li faces mes mal a la Llengua Valenciana.
  Yo lo que no se es perque te dona Jose cancha en el seu blog. Bo, pot ser que siga per a que yo me riga un poquiu. jajaja quin transoberaniste mes ruc.
  Per cert l'articul de categoria. Resulta que els conquistador pegaren a fugir en quan Jaume I girà l'esquena. jajajaja

 11. Marquesat dijo...

  Tu m'has de dir a mi el que tinc que estudiar?? tu que escrius sense accents i com et dóna la gana? Va que anaveu de sobradets i vos heu pegat un bac de por, se vos ha acabat la tonteria i el tio Sentandreu quasi arruinat... el Bloc i ERPV baixen i CV puja deieu!! jajajaja pobrets!!

  aneu i giteu-se va.

 12. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Marquesat, veig injust que critiques la forma d'escriure d'Adlerta, mes que res, per que es la forma d'escritura de consens, firmada en 1914, reafirmada en 1978, seent representada en societat en 1981 i oficialisada en 1982, conegudes com les NORMES del Puig.
  Que tu escrigues en català, no te dona ninguna catedra, que yo sapia per a opinar sobre el valencià. I crec, i t'he dit moltes voltes que deuries revisar de quan en quan l'historia com yo faig, igual tens mes sorpreses.
  En quant al resultat electoral, crec que ya ho hem dit tot, li he demanat inclus un favor personal a Victor per a que Nacho entrara i te contestara. I t'he dit que si que heu guanyat.
  Pero me reafirme en lo dit, i en lo que ha dit crec que Adlerta, heu segut un bons politics heu conseguit enganyar a la gent.

  P.D.: No vaig a publicar res mes sobre eleccions, si voleu opineu sobre l'articul, o sobre coses referents ad ell, pero deixeu els partidismes, que soles me falta aixo per a desmarcar-me mes d'ells.

 13. Anónimo dijo...

  AL Marque soc Nacho Oliver, es deveres lo que en dius, que dingú mos tira les papeletes dels busóns, per a busties/ besties esteu vosatros, que asoles saveu emmedar els correus, ahh se me olvidava, en els conteneors teniu uns recaos de CVa.-

 14. Anónimo dijo...

  No crec que Marquescat comente res sobre el teu articul, perque crec sincerament que no te una opinio propia. Com a sumis transoberaniste tindrà com a molt l'opinio colectiva del ramat de pardals bobos que nutrixen el catalanisme.
  MarquesCAT en lo dels accents no vaig a dir res puix tu a soletes te definixes jejeje. I me tens que explicar si a la porta d eta casa tens una bustia i si te funciona en temps de crisis. ¿te deixen molts dinerets?
  No es l'ortografia lo que me dona oix, es el lexic del raciste Pompeu Fabra el que me toca els ous. Es que hi ha que tindre budells d'esclau per a gastar ho.

 15. Marquesat dijo...

  Al 14: La meua opinió es la mateixa de les 60.000 persones q estavem ahir a la ciutat de València defenent i recolzant les linies d'estudi en valencià. Ara em direu q hi havien 200 persones jajajaja, en les eleccions ha quedat demostrat, qui son 4 gats i qui no. Au, ara afilieu-vos a E-2000 que se que sou molt amiguets tots.

 16. 0=€:::JOSE:::>. dijo...

  Com poderu vore seguixc pujant els vostres comentaris, pero podrieu fer el favor de deixar ya les eleccions.
  En quant a tu Marquesat, 60.000 persones no sumen ni les sifres donades per Escola Valenciana (30.000), les de Levante (20.000) ni la de la Policia Nacional(10.000). Bueno, si les sumen pero son les 3 juntes.
  Per cert, no se per que vos obsesioneu en dir-li valencià quan realment lo que voleu dir es catala. Per cert, m'ha dit un pardalet (algu proxim a CIU) que si la llinea de catala desapareix, la Gen Cat se tindra que tornar a replantejar si val la pena o no subvencionar a totes les associacions pancatalanistes de Velencia. ¿Que fareu sense elles? ¿Reconeixer l'independencia del valencià? ¿O fer-vos progres castellans com fins a les subvencions?.

  P.D.: El que qui mes o qui manco tinga algun amic de E2000 o haja anat alguna volta a titul personal en algu d'ells no implica res. Tambe ho hem fet en atres partits o atres persones que pertanyen a atres partits. PEro com veig, seguim fent cas a lo que diuen certs mijos manipulats (Camps Nal Noi, Te Ven 0'3, InterPPonomia, Levanten las palmas, ...)
  I es que en este temps de mentira universal, dir la veritat, se convertix en tota una revolucio, que deu ser callada, com no;)