YO SE QUI SOC. Vicent Savall
Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

Paraules valencianes i traducció al català i al castellà

sábado, 16 de agosto de 2008

¿QUANTS ANYS FAN FALTA PER A TIRAR EN FALTA EL PASAT ?

Des de sempre mos hem preguntat, ¿ com ha vingut açò fins els nostres temps? Pero soles en poques ocasions, mos plantegem el protegir això que mos han deixat els nostres antepassats.
I es que entre les ruïnes dels nostres monuments, podem trobar coses, podem trobar costums, podem trobar el per que del nostre passat, i el perque del nostre futur.
De la mateixa manera en els documents antics podem trobar com hem naixcut, lluitat i resistit com a poble. Encara que últimament, tant els nostres monuments com els documents han patit una manipulació constant per part dels polítics, bibliotecaris i "científics" de torn.
Revisant el llibre del repartiment, podem trobar, l'eixemple mes clar de la manipulació, puix fixant-mos en els noms ( rectificats en bolígraf) i les anotacions que va fer Bofarull, mos podem fer una idea, de que si han segut capaços de manipular este eixemplar, que no hauran fet en els demés documents. Es mes, si han segut capaços de disfrassar un teatre Romà en marbre tabertí, que no hauran fet en els palaus i castells de menor importància, igual que en els monuments de última creació.
Fullejant uns llibres antics que estaven perduts per ca ma yaya, he trobat un fet, que m'ha tret un somriure, un document, que podria fer morir-se de riure, inclús als meninfots eixos que seguixen opinant que Catalunya i el català podria haver segut el nostre passat puix tots tenim el mateix passat, La Corona d'Aragó.

Sant Francesc de Borja, duque de Gandia, marqués de Llombay, i (atenció) virrey de Catalunya, en una carta dirigida a l'emperador Carlos V,a finals de 1538, li escriu les siguients paraules:

Este Principado, bendito de Dios, está muy bueno,y la gente harto pacífica, y la tierra harto llovida, de que se espera buen año de pan;y con esto i con tener las galeras de V. M. este verano para esta costa, la gente vivirá más contenta y pacífica y con menos recelo de moros... Y Nuestro Senyor guarde i ensalce a S.C.C. e Imperial persona de V.M. como sus vasallos i criados deseamos.Carta a l'emperedor,diario i vida de Sant Francisco de Borja, Bilioteca del Palacio del Duque, Gandia.

El significat, puix el que heu llegit, la conclusió, puix molt clara, després de haver tengut un sigle d'Or, haver segut el referent del Mediterràneu, haver segut el principal Regne de la Corona, tant econòmica com culturalment, resulta que tinguérem que anar a manar-los, dirigir-los, educar-los ( puix Sant Francesc crea allí una universitat franciscana) i fins i tot defendre-los dels moros i bandolers de torn.
Vosatros mateix,( qui va ser el manipulat i qui va ser el manipulador)
Fins a quant hem de esperar per a que el poble s'interesse per la seua historia i deixe de fer cas a estos distorsionadors de la realitat i creadors de fabules a la carta.
¿Fins a quants anys fan falta per a tirar en falta el passat?

0 comentarios :